Tehnici Web

Canvas & SVG

Claudia Chiriță . 2022/2023

Canvas

Canvas

 • <canvas> element HTML folosit pentru a desena via scripturi (de regulă cod JavaScript)
 • permite desenarea de grafice, editare de imagini, creare de animații simple
 • dimensiune default: 300px X 150px

	fallback text

rendering context

 • elementul <canvas> crează o suprafață de desen de dimensiune fixă, ce afișează unul sau mai multe contexte de randare
 • contextele de randare sunt folosite pentru crerea și manipularea conținutului afișat
 • ne concentrăm pe contextul de randare 2D
const canvas = document.getElementById("tutorial");
const ctx = canvas.getContext("2d");

Template de bază

Template de bază

grid - spațiu de coordonate

 • o unitate în grid corespunde unui pixel pe canvas
 • originea gridului este în colțul din stânga sus, la coordonatele (0,0)
grid

Figuri primitive

dreptunghiuri

fillRect(x, y, width, height)
// desenează un dreptunghi plin

strokeRect(x, y, width, height)
// deseneaz un contur de dreptunghi

clearRect(x, y, width, height)
// șterge zona dreptunghiulră, făcând-o transparentă

dreptunghiuri

Paths

 • liste de puncte conectate de segmente de linii care pot fi curbate, pot avea grosimi și culori diferite
 • un path poate fi închis cu closePath()
 • pentru a crea figuri folosind paths:
  1. creăm path-ul cu beginPath()
  2. folosim comenzi de desenat în path
  3. adăugăm contur cu stroke() ori umplem path-ul cu fill() pentru a îl randa

Paths

Linii

Arce de cerc

arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterclockwise)
/* arc centrat în (x, y) cu raza r 
  începând de la startAngle și până la endAngle, 
  în direcția dată de counterclockwise */
arcTo(x1, y1, x2, y2, radius)
/* arc cu punctele de control și raza date, 
  conectat la punctul anterior printr-o linie dreaptă */

Arce de cerc

Curbe Bézier

quadraticCurveTo(cp1x, cp1y, x, y)
/* curbă Bézier cuadratică de la poziția curentă 
  la punctul specificat de x și y, 
  folosind punctul de control (cp1x, cp1y) */
bezierCurveTo(cp1x, cp1y, cp2x, cp2y, x, y)
/* curbă Bézier cubică de la poziția curentă 
  la punctul specificat de x și y, 
  folosind punctele de control 
  (cp1x, cp1y) și (cp2x, cp2y) */

citește mai multe despre curbe Bézier

Curbe Bézier

Obiecte Path2D

 • folosim obiecte Path2D pentru a simplifica codul și îmbunătăți performanța, înregistrând comenzile de desen
 • putem folosi toate metodele de path de mai devreme (moveTo, rect, arc etc.)
 • putem combina path-uri:
 • Path2D.addPath(path [, transform])
  /* adaugă un path la path-ul curent 
    cu o matrice de transformare opțională */ 

Obiecte Path2D

Stiluri și culori

 • culori
  fillStyle = color; 
  strokeStyle = color;
 • transparență
  globalAlpha = transparencyValue; // valori în [0, 1]

Stiluri și culori

lineWidth = value; 
lineCap = type; // butt, round, square
lineJoin = type; // round, bevel, miter  

getLineDash(); // patternul de linie dash curent 
setLineDash(segments); // setează patternul de linie dash
lineDashOffset = value; // unde să încheapă patternul dash

Stiluri și culori

Stiluri și culori

createLinearGradient(x1, y1, x2, y2)
// gradient liniar de la (x1,y1) la (x2,y2)   
  
createRadialGradient(x1, y1, r1, x2, y2, r2)
/* gradient radial: un cerc cu centrul în (x1,y1) și raza r1
  și unul cu centrul în (x2, y2) și raza r2 */
  
createConicGradient(angle, x, y) 
/* gradient conic cu unghi de angle radiani
  la poziția (x, y) */

Stiluri și culori

Stiluri și culori

Stiluri și culori

createPattern(image, type)
/* image: sursa unei imagini
  type: repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat */

Stiluri și culori

Stiluri și culori

shadowOffsetX = float; 
// distanța orizontală de la obiect
shadowOffsetY = float;     
// distanța verticală de la obiect
shadowBlur = float; 
shadowColor = color; 

Text

fillText(text, x, y [, maxWidth]);
strokeText(text, x, y [, maxWidth]);  
font = value; // default: 10px sans-serif
textAlign = value; // start, end, left, right, center
textBaseline = value; /* top, hanging, middle, 
             alphabetic, ideographic, bottom */
direction = value; // ltr, rtl, inherit 

Text

Imagini

const img = new Image(); // crează element img nou
img.addEventListener("load", () => {
  // execute drawImage statements here
  }, false);
img.src = "myImage.png"; // source path
drawImage(image, x, y); 
// desenează o imagine la poziția (x,y)
drawImage(image, x, y, width, height); 
// + scalare
drawImage(image, sx, sy, sWidth, sHeight, dx, dy, dWidth, dHeight)
/* ia din imaginea sursă un dreptunghi cu colțul din stânga 
  sus la (sx, sy) și cu lățimea sWidth și înălțimea sHeight
  și o desenează în canvas la poziția (dx, dy), scalând-o */

Canvas state

save(); // salvează starea canvasului
restore(); // restaurează cel mai recent salvată stare

o stare de desen a canvasului constă din

 • valorile atributelor: strokeStyle, fillStyle, globalAlpha, lineWidth, lineDashOffset, shadowOffsetX, font etc.
 • transformările care au fost aplicate: translate, rotate, scale
 • clipping path curent

Transformări

translate(x, y); 
// mișcă canvasul și originea pe grid cu distanțele x și y
rotate(angle); // rotirea canvasului în jurul originii
scale(x, y); /* scalarea canvasului cu x și y unități; 
        valori nr. reale */
transform(a, b, c, d, e, f); 
/* înmulțeste matricea de transformare curentă cu
  matricea dată prin argumente */ 

Composite

globalCompositeOperation = type; 
// tipul de compunere la desenarea unor figuri noi
 • source-over, source-in, source-out
 • destination-over, destination-in, destination-out
 • lighter, copy, xor, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light
 • difference, exclusion, hue, saturation, color, luminosity

Clipping

clipping path: mascarea unei zone din canvas

clip(); // path-ul construit devine clipping path-ul curent 
 • folosim clip() în loc de closePath() pentru a închide un path și a-l transforma într-o mască în loc să îl umplem (fill) sau conturăm (stroke)

Text

Animații

pași pentru desenarea unui frame:

 1. clear canvas: putem folosi clearRect()
 2. salvarea stării canvasului
 3. desenarea figurilor de animat
 4. restaurarea stării canvasului

Animații

update-uri programate:

setInterval();
setTimeout();
requestAnimationFrame(callback);
/* cere browserului să apeleze funcția callback pentru a
  actualiza o animație înainte de următoarea redesenare */

Animații

Optimizări

late

SVG

Scalable Vector Graphics

SVG

 • limbaj de marcare bazat pe XML pentru descrierea de elemente grafice vectoriale 2D
 • standard Web open bazat pe text, dezvoltat de W3C din 1999
 • imaginile SVG sunt definite în fișiere XML și pot fi randate la orice dimensiune fără pierderea calității

SVG

 • suportat de toate browserele principale
 • bine integrat cu CSS, DOM, JavaScript
 • interfață DOM; nu necesită extensii third-party
 • dezvantaj: încărcarea unei imagini SVG poate fi lentă
 • fișierele SVG pot fi create și cu aplicații de desenat vectoriale precum Inkscape

ingrediente principale

 • un document SVG constă din rădăcina <svg> și elemente pentru figuri de bază
 • elemente pentru figuri geometrice (cercuri, dreptunghiuri) și curbe (simple și complexe)
 • figurile pot fi grupate folosind elementul <g>
 • SVG permite definirea de gradienți, rotații, efecte de filtrare, animații și interactivitatea cu JavaScript

Sintaxă

 • fiind bazat pe XML, SVG e case-sensitive: atenție la majuscule în cazul elementelor și al atributelor
 • valorile atributelor se scriu între ghilimele, chiar și cele numerice

EXEMPLU


  	
  	
  	
  	
  	
  	SVG
  	

EXEMPLU

Proprietăți

 • ordinea randării elementelor: elementele noi sunt adăugate peste elementele mai vechi
 • codul SVG poate fi adăugat direct în pagini HTML
svg image
<iframe src="image.svg"></iframe>

grid - spațiu de coordonate

 • o unitate în grid corespunde unui pixel
 • originea gridului este în colțul din stânga sus, la coordonatele (0,0)
 • pixeli? scalare?
grid

Figuri: RECT

Figuri: circle

Figuri: line

Figuri: polygon

Paths

 • elementul <path> - forma pathului este dată de atributul "d" ce conține o serie de comenzi (specificate prin câte o literă) și parametri pentru acele comenzi
 • fiecare comandă are două variante: o literă majusculă pentru coordonate absolute în pagină, și una minusculă pentru coordonate relative

Paths

comenzi pentru linii:
 • Move To: M x y
 • Line To: L x y
 • Horizontal Line: H x. Vertical Line: V y
 • Close Path: Z

Paths

Paths

comenzi pentru curbe:
 • Curbe Béziers cubice: C x1 y1, x2 y2, x y
 • Curbe Béziers cuadratice: Q x1 y1, x y
 • Arce de cerc:
  A rx ry x-axis-rotation large-arc-flag sweep-flag x y

Fills & strokes

folosind atributele
 • fill și stroke
 • stroke-width, stroke-linecap, stroke-linejoin,
  stroke-dasharray, stroke-dashoffset

Gradienți

folosind elementele

Paths

Alte Elemente

Transformări

atributul transform cu valorile:

Canvas vs. SVG

     
              WW
             /__\ 
             | oo |  _WWWWW_
       (o)(o)  (|_()_|) / o o \  întrebări?
      w"   "w  \__/ (| __O__ |)
      W -====- W /|\/|\ \ \___/ /
      "w   w" |||||||| /-------
      w"""""""""w |||||||||=========|
     W      W|||||||||=========|