Tehnici Web

JavaScript

Claudia Chiriță . 2022/2023

JavaScript

 • dezvoltat de Brendan Eich în 1995, la Netscape, sub numele de Mocha și LiveScript
 • standardizat în 1997 de asociația ECMA (European Computer Manufacturer's Association) sub numele de ECMAScript
 • versiunea actuală: ECMAScript 2023

JavaScript - WHAT?

 • limbaj lightweight de scripting pentru pagini web
 • combină mai multe paradigme de programare: imperativă, funcțională, orientată pe obiecte, bazată pe prototipuri și pe evenimente

JavaScript - WHAT?

 • limbaj interpretat (scriptul este executat direct, fără compilare prealabilă)
 • codul rulează în browserul clientului
 • single-thread, dinamic

JavaScript - RTM

JavaScript The Definitive Guide, David Flanagan

Understanding ECMAScript 6, Nicholas C. Zakas

JavaScript + HTML

 • o pagină web este reprezentată în memorie ca un arbore de elemente (obiecte)
  Document Object Model – DOM
 • JavaScript poate interacționa cu documentul HTML prin intermediul DOM-ului

JavaScript + HTML

 • element HTML --- > obiect JavaScript

  ...

  ob = document.getElementById("identif")
 • atribut al unui element HTML --- > proprietate a obiectului JavaScript

  ...

  ob.id, ob.className ob.src

JavaScript + HTML

 • atributul style: proprietăți CSS ---> proprietatea style -> obiectul style –> proprietăți de stilizare CSS
  <h1 style="color:pink; text-align:center;">...</h1>
  ob.style.color, ob.style.textAlign

JavaScript @ HTML

codul JavaScript poate fi plasat inline, în head, folosind tagul <script>
<head>
<script type="text/javascript">
/* cod JavaScript */
</script>
</head>

JavaScript @ HTML

codul JavaScript poate fi plasat într-un fișier extern, importat în documentul HTML [varianta recomandată]

atribute suplimentare, doar pentru scripturi externe:
 • defer - întârzie executarea codului până se încarcă complet documentul HTML
 • async permite încărcarea codului asincron față de document

JavaScript - HOW?

JavaScript este case sensitive și folosește setul de caractere Unicode

 • identificatorii
  • denumesc variabile, cuvinte cheie, funcții, etichete
  • formati din: cifre, litere, _, $;
  • primul caracter: literă, _, $
 • ;   separator
 • { }   bloc de instrucțiuni
 • /* comentariu
  pe mai multe linii
  */
  // comentariu pe o singură linie

JavaScript - WHERE?

JavaScript debugger în browser

https://jsfiddle.net/

https://codepen.io/

Dialog: ALERT & PROMPT

un tab al unui browser e reprezentat de un obiect window (interfața Window)

alert(mesaj); // afișează o casetă de alertare care
       // conține un mesaj și un buton OK
prompt(text, default-text); // afișează o casetă de dialog 
              // care cere utilizatorului 
              // să introducă informații

Dialog: ALERT & PROMPT

Dialog: ALERT & PROMPT

Core JavaScript

TIPURI DE DATE

Core JavaScript

INSTRUCȚIUNI

Core JavaScript

FUNCȚII

function nume(param1, param2, ...)
	{ 
	 corpul funcției 
	}

CONVERSIE TIPURI

 • JavaScript e dynamically typed
 • nu este necesară precizarea tipului de date, ca în alte limbaje de programare
 • tipurile de date sunt convertite automat, la nevoie, în timpul execuției
x = 23; //number
y = "abc"; //string
z = true; //boolean
var a; //undefined
cat = {nume:"Tigger", culoare:negru}; //obiect

VARIABILE - Declarare

 • variabilele declarate
  • în interiorul funcțiilor sunt locale pentru acele funcții
  • în afara oricărei funcții se numesc variabile globale
  • într-un domeniu (scope) sunt accesibile în funcțiile copil
 • variabilele trebuie declarate mereu înainte de folosire; JavaScript permitea asignarea de valori unei variabile nedeclarate, creând o variabilă globală undeclared - EROARE

VARIABILE - Inițializare

 • se poate atribui o valoare inițială la declarare
 • dacă o variabilă este declarată fără inițializare, i se asignează valoarea undefined

VARIABILE - Declarare - VAR

 • declarate explicit folosind cuvântul cheie var
  var x = 42; 
 • putem declara variabile fie global, fie local la nivel de funcție

VARIABILE - Declarare - VAR

VARIABILE - Declarare - LET

 • declarate explicit folosind cuvântul cheie let
  let x = 42; 
 • declară o variabilă locală vizibilă doar în blocul, instrucțiunea sau expresia în care este folosită

VARIABILE - Declarare - LET

VARIABILE - Declarare - LET

VARIABILE - Declarare - CONST

 • putem declara constante block-scoped folosind cuvântul cheie const
  const x = 42; 
 • se inițializează la declarare
 • nu se pot modifica pe parcursul execuției programului prin re-atribuire; nu pot fi redeclarate

VARIABILE - TYPEOF

 • variabilele au tipuri dinamice: pot fi declarate (și pot primi valori) cu orice tip de date
 • tipul variabilelor nu este specificat explicit, dar poate fi aflat cu
  typeof(x); 
 • tipul unei variabile nedeclarate este undefined

VARIABILE - TYPEOF

SCOPE - Domeniu vizibilitate

 • domeniul de vizibilitate (scope) al variabilelor:
  zona din program în care sunt declarate variabilele
 • scope global, scope funcție (local), scope bloc
 • variabilele declarate de o funcție părinte sunt vizibile în descendenții ei
// scope global
function fA (){
  //scope A
  function fB () {
   // scope B 
  }
}

SCOPE - Domeniu vizibilitate

SCOPE - Hoisting

 • ne putem referi la variabilele declarate cu var oriunde în domeniul lor de vizibilitate, chiar și înainte de punctul în care sunt declarate
 • înainte de a fi executat, codul JavaScript este "rearanjat" a.î. toate declarațiile de variabile (nu și operațiile de atribuire) sunt mutate (ridicate) la începutul zonei de vizibilitate

SCOPE - Hoisting

var x = 5; //globală
function host() { if (x == 5) { var x = 10; }
         alert(x); }
host(); // va afișa undefined
alert(x); // va afișa 5
~
var x = 5; //globală
function host() { var x; // variabilă locală
         if (x == 5) { // undefined 
          var x = 10; }
         alert(x); }
host(); // va afișa undefined
alert(x); // va afișa 5

Tipul number

 • reprezentare binară pe 64 biți; întregi și float
  var i = 4;
  var r = 42.2;
 • operatorii aritmetici specifici: + - * / % ++ --
 • conversie de tip automată:
  x = "2" * 7; // 14
  y = "2" + 7; // "27"
  z = parseInt("2") + 7; // 9
  t = "2" * "7"; // 14
  u = 2 + 3 + "4"; // "54"
  z = "2" + 3 + 4; // "234"
  

Tipul number

obiectul built-in Math

Math.PI //=> 3.14
Math.pow(2,3) // => 8
Math.round(4.7) // =>5
Math.random() // între 0 și 1
Math.sqrt(-1) // => NaN

Tipul boolean

orice valoare poate fi convertită explicit folosind obiectul predefinit Boolean

var nume = Boolean(valoare);
true === Boolean("adevarat") // => true
false === Boolean("") // => true
 • operatori logici pentru tipuri primitive:
  > < <= >= && || ! == === != !==
 • putem folosi și alte tipuri de date în context logic:
  • pentru fals: 0, "" , NaN, null, undefined
  • pentru adevărat: orice altă valoare

Tipul String

șir de caractere scris între ' ' sau " "

var s = "Tigger Lilly";
var t = 'Tigger Lilly';
var pnume = s.slice (0, s.indexOf(" ")); // 'Tigger'
var nume = s.slice(s.lastIndexOf(" ")+1,s.length); // 'Lilly'
 • proprietăți și metode:
  length, charAt(), indexOf(), lastIndexOf(), 
  replace(), split(), toLowerCase(), concat()
  

Tipul String

 • concatenare: "numărul" + "1", "numărul" + 1
 • caractere speciale: \’ \” \n \t \v \b \\
 • accesarea unui caracter: s[pozitie], s.charAt(pozitie)
  var x = "abcde";
  alert(x[0]);
  x[0] = 'v';
  alert(x[0]); // => a

Tipurile undefined & null

 • variabilele care nu au primit încă o valoare au tipul undefined
  var x
  x == undefined // true
  typeof(x) // undefined
  
 • null: lipsa unei valori (intenționată)
  var x=null
  typeof(x) // object !
  null == undefined // true
  null === undefined // false
   

Tipul object

 • un obiect este o colecție de perechi proprietate-valoare
 • daca valoarea este o funcție, atunci proprietatea se numește metodă
 • var ob = {prop1: val1, prop2: val2, ... , propn: valn};
 • accesarea proprietăților:
  ob.prop1; // val1
  ob["prop1"]; // val1
  

Tipul object

var student = { nume: "Tigger",
        nota1: 9,
        nota2: 10,
        media: function(){
             return (this.nota1 + this.nota2)/2;
            }
        }
student.nume \\ "Tigger"
student.nota1 \\ 9
student.nota2 \\ 10
student.media() \\ 9.5
student.media \\ funcția
  

Tipul object

 • toate datele din tipurile primitive sunt transmise prin valoare
 • datele de tip object sunt transmise prin referință
var a = {nume: "Tigger"} // object
var b = a; // a și b referă aceeași zonă
b.nume = b.nume + " Lilly"; // se modifică și b și a
alert(a.nume ); // "Tigger Lilly"
var s = "Tigger"; // string
var t = s; // t copiază valoarea lui s
t = t + " Lilly" ; // se modifică doar t
alert(s) // => "Tigger"
  

Crearea obiectelor

 • prin object literal
 • proprietățile, metodele, împreună cu valorile lor sunt enumerate între acolade
 • se creează un singur obiect
var cat = {nume:"Tigger", culoare:"neagră", vârstă:14}

Crearea obiectelor

 • cu ajutorul obiectului generic
 • se apelează constructorul new Object() și se adaugă apoi proprietățile și metodele
 • se creează un singur obiect
var cat = new Object(); 
cat.nume = "Tigger";
cat.culoare = "neagră";
cat.vârstă = 14;

Crearea obiectelor

 • cu ajutorul unui constructor de obiecte
 • se definește o funcție constructor(param) care apoi va fi apelată cu new constructor(param) pentru fiecare obiect care va fi creat
function cat(n, c, v) { 
 this.nume = n;
 this.culoare = c;
 this.vârstă = v;
}

var c1 = new cat("Tigger", "neagră", 14);
var c2 = new cat("Fluff", "albă", 2);

Built-in objects

proprietăți globale: returnează o valoare simplă

Built-in objects

metode globale: apelate global, nu pentru un obiect

 • isNaN() - determină dacă valoarea este un număr invalid
 • parseInt() - convertește un șir într-un întreg
 • parseFloat() - convertește un șir într-un float
 • Number() - convertește un obiect într-un număr
 • String() - convertește un obiect într-un șir

Obiecte predefinite

Obiecte predefinite

Obiecte predefinite - Array

var v = new Array();
v[0] = "a"; v[1]= "b";

var v = new Array("a","b");

var v = ["hi", 2, [5,7]];
v = [6,4,7,3];
v.length; // 4
v.push(10); // => v = [6,4,7,3,10]
v.pop(); // => v = [6,4,7,3]
v.shift(); // => v = [4,7,3]
v.unshift(10); // => v= [10,4,7,3]
v.sort(); // => v = [3,4,6,7]

Obiecte predefinite - Array

var s = "azi este luni";
var a = s.split(" "); // a = ["azi","este","luni"]
a.reverse(); // a = ["luni","este","azi"]
var s = a.join(‘/’); // s = "joi/este/azi"

Funcții

function nume(arg1, arg2, ..., argn) {
 instrucțiuni;
 [ return valoare; ] // opțional
}

o funcție JavaScript poate fi apelată cu un număr variabil de parametri

function suma(a,b) {
 return a+b;
}
suma(2,3); // 5
suma(); // NaN
suma(2); // NaN
suma(3,4,1,5,6,7) // 7

Funcții - arguments

orice funcție poate accesa un obiect "arguments" (asemănător unui array) care conține valorile argumentelor cu care se apelează funcția

function fun() {
return arguments.length;
}

fun(2,"sss", 5); // 3

Funcții - arguments

function func(a, b, c) {
 console.log(arguments[0]); // expected output: 1
 console.log(arguments[1]); // expected output: 2
 console.log(arguments[2]); // expected output: 3
}

func(1, 2, 3);

Funcții - arguments

Funcții anonime

function expressions

function (arg1, ..., argn) {
  instrucțiuni;
}
const fun = function () {
  return arguments.length;
}

arrow functions

var f = (x)=>{x+1}

Array - map()

array.map(function(currentValue, index, arr), thisValue)
 • creează un nou array prin apelarea unei funcții (dată ca parametru) pentru fiecare element din array
 • nu modifică array-ul inițial
 • index, arr, thisValue sunt opționale

Array - map()

function f(x) {
  return x+1;
}
var array = [1,2,3,4];
var array1 = array.map(f);
console.log(array1); // [2,3,4,5]
function g(x) {
  return x * this.a;
}
var o1 = {a:2}, o2 = {a:3};
var array = [1,2,3,4];
var array1 = array.map(g,o1); // [2,4,6,8]
var array2 = array.map(g,o2); // [3,6,9,12]

Array - forEach()

array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue)
 • apelează o funcție dată ca parametru pentru fiecare element dintr-un array
 • index, arr, thisValue sunt opționale

Array - forEach()

array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue)
function f(x, i) {
 alert(i + " : " + x);
}

var array = ['luni', 'marți', 'miercuri', 'joi'];
array.forEach(f);

var d = [1, 2, 3, 4];
d.forEach(function(v, i, a) {a[i] = v + 1;});
console.log(d); //[2,3,4,5];

Array - filter()

array.filter(function(currentValue, index, arr), thisValue)
 • creează un nou array cu elementele care verifică condiția implementată de funcția dată ca parametru
 • nu modifică array-ul inițial
 • index, arr, thisValue sunt opționale

Array - filter()

function check(word) {
  return word.length < 6;
}

var animals = ["cat", "tapir", "platypus", "red panda"];
var smol = animals.filter(check);
console.log(smol); // ["cat", "tapir"]

Array - reduce()

array.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue)
 • execută o funcție de reducere (dată ca parametru) pentru fiecare element al array-ului rezultând o singură valoare de ieșire
 • nu modifică array-ul inițial
 • currentIndex, arr, initialValue sunt opționale

Array - reduce()

function suma(total,val) {
  return total+val;
}

var array = [1,2,3,4];
var s = array.reduce(suma);
console.log(s); // 10;
   

Array

var cats = [{nume:"Tigger",ani:7},{nume:"Whiskers",ani:6},
      {nume:"Fluff",ani:3},{nume:"Kit",ani:2},
      {nume:"Tom",ani:6},{nume:"Berlioz",ani:4}];
var copy = cats.slice();
var oldCats = copy.filter((x) => (x.ani >= 6))
.map((x) => (x.nume+" are "+x.ani+" ani"))
.forEach((x) => {alert(x)});

Clase?

       .   .
       (>\---/<)
       ,'   `.
      / q  p \
      ( >(_Y_)< )
      >-' `-' `-<-.
      / _.== ,=.,- \    întrebări?
     /,  )` '(  )
     ; `._.'   `--<
    :   \    | )
    \   )    ;_/ 
     `._ _/_ ___.'-\\\
      `--\\\