Tehnici Web

Evenimente

Claudia Chiriță . 2022/2023

Elementul HTML button

button

atributul HTML onclick

atributul HTML onclick

JavaScript: proprietatea onclick

obiect.onclick = function(){cod JavaScript};
obiect.onclick = nume-functie-js;

Evenimente

 • evenimentele au loc în DOM; nu sunt elemente JavaScript
 • browserul detectează un eveniment și îl anunță
 • unui eveniment îi sunt asociate unele elemente JavaScript specifice: name, target, handler
 • tipuri de evenimente: form events, window events, mouse events, key events etc.

Evenimente

 • la apariția unui eveniment este creat un obiect de tip Event care poate fi referit prin identificatorul event
  • referință HTML (event):
  • e - parametrul implicit al funcției apelate de eveniment
   element.onclick = function(e){}

Obiecte Event: proprietăți

event.type // numele evenimentului 
event.target // ținta inițială a evenimentului 
event.currentTarget /* ținta curentă a evenimentului 
            (la capturare sau propagare) */ 
event.timeStamp /* numărul de milisecunde de la
          încărcarea documentului pâna la 
          crearea evenimentului */ 

Obiecte Event: proprietăți

Mouse Events

 • evenimente determinate de mouse
 • reprezentate prin obiecte de tipul MouseEvent
  click, dblclick
  mouseover, mouseout
  mousedown, mouseup
  mouseleave 

Mouse Events

proprietăți speciale:
event.button // 0 (stânga) 1(mijloc) 2(dreapta)
     
event.clientX, event.clientY /* poziția în fereastră 
                (zona vizibilă) */
event.pageX, event.pageY // poziția în document
event.screenX, event.screenY // poziția în ecran  
 
event.relatedTarget /* elementul legat de elementul care 
            a declanșat evenimentul */

Mouse Events

Mouse Events

position

Keyboard Events

 • evenimente determinate de interacțiunea cu tastatura
 • reprezentate prin obiecte de tipul KeyboardEvent
   keydown, keyup
   keypress // deprecated!
 • proprietăți:
   event.key // tasta apasată 
   event.altKey // boolean 
   event.ctrlKey // boolean 
   event.keyCode, event.which // deprecated! 

Keyboard Events

Event listeners

 • metode care înregistrează funcții handler pentru evenimente
 • un eveniment poate avea înregistrate mai multe funcții handler
// addEventListener(type, listener, useCapture)
el.addEventListener("click", handleClick, false) 
// removeEventListener(type, listener, useCapture)
el.removeEventListener("click", handleClick, true)

Event listeners

 
var b = document.getElementById("buton");
     
// b.onclick = function(){ alert("Hello, bunny!"); }
b.addEventListener("click", 
          function(){alert("Hello, bunny!");},
          false) 

Handlers

captarea evenimentelor: obiectul event este transmis ca prim argument al funcției handler
// el.onclick = myfct;
el.addEventListener("click", myfct);

function myfct (event) { alert(event.type); }
// el.onclick = function (event) { alert(event.type); }
el.addEventListener("click", function (event) { alert(event.type); } )

Handlers

la apariția unui eveniment, funcțiile handler sunt executate în ordinea în care sunt definite

Event bubbling & capture

ordinea de execuție a handlerelor în ceea ce privește nodurile imbricate poate fi controlată prin parametrul boolean useCapture al metodei addEventListener la setarea unui handler pentru un nod părinte
false // BUBLLING (implicit)
true // CAPTURING 

Event bubbling & capture

modele de execuție:

 • bubbling: se execută mai întâi handlerul pentru copil, apoi handlerul pentru părinte
 • capturing: se execută mai întâi handlerul pentru părinte, apoi cel pentru copil

Event bubbling & capture

bubbling E1, E2: handlere pentru onclick
eveniment: click pe E2

modele de executie:
CAPTURING - handler E1, handler E2
BUBBLING - handler E2, handler E1

Event bubbling & capture

Obiecte Event: METODE

stopPropagation()

Obiecte Event: METODE

 • event.stopImmediatePropagation()
  dacă mai multe funcții listener sunt atașate aceluiași element, iar una conține event.stopImmediatePropagation(), funcțiile listener următoare nu mai sunt apelate

Event bubbling & capture

Obiecte Event: METODE

 • event.preventDefault()
  anulează acțiunea implicită a elementului

obiectul window: timers

 • window.setTimeout
  apelează o funcție sau execută un fragment de cod după un anumit timp (milisecunde)
vt = setTimeout(numeFunctie, intarziere, parametri);
vt = setTimeout(function(){}, intarziere, parametri);

clearTimeout(vt) // anulare funcție lansată
- vt este variabilă globală pentru a putea fi vazută de metoda clearTimeout
- parametrii sunt ai funcției care se va executa (numeFunctie sau anonimă)

obiectul window: timers

 • window.setInterval
  execută funcția în mod repetat, la un anumit interval de timp
vt = setInterval(numeFunctie, interval, parametri);
vt = setInterval(function(){}, interval, parametri);

clearInterval(vt) // anulare funcție lansată

obiectul window: timers

Probleme cu var

var i = 0;
el.onclick = function() {
        alert(i); /* evaluare la click; va afisa 1 */
       }
i = 1;
var i = 0;
{ 
 let il = i; // il e creat acum
 el.onclick = function(){
         alert(il); /* va afișa 0 */ }
}// se eliberează zona; il = 0
i = 1;

Probleme cu var

la click pe o imagine din document să i se afișeze sursa

var imagini = document.getElementsByTagName("img");
for(var i = 0; i < imagini.length; i++)
  imagini[i].onclick = function() { alert(imagini[i].src);}
// nu funcționează
// i va fi egal cu imagini.length 
// soluție
for(let i = 0; i < imagini.length; i++)
  imagini[i].onclick = function() { alert(imagini[i].src); }

obiectul window: timers

obiectul window: timers

obiectul window: getComputedStyle()

window.getComputedStyle(ob, pseudoel)
 • determină stilul efectiv aplicat unui element
 • întoarce un obiect read-only CSSStyleDeclaration
 • pseudoel este opțional; pseudo-element sau null
var oStil = window.getComputedStyle(ob, ":after");
var x = oStil.color; // proprietatea css ob.style.color

window.getComputedStyle(ob,null).getPropertyValue("color");

obiectul window: ComputedStyle

obiectul window

 • fereastra browserului care conține DOM asociat documentului
 • poate fi selectat prin document.defaultView
 • dacă un document HTML conține elemente <iframe>, browserul creează un obiect window pentru documentul HTML și un obiect window suplimentar pentru fiecare <iframe>

Multiple windows

 • ferestrele iframe au proprietățile
  contentWindow // obiectul window corespunzător iframe-ului
  parent // fereastra părinte
// colorează backgroundul primului iframe roz
  
var x = document.getElementsByTagName("iframe")[0].contentWindow;
//x = obiectul window corespunzător primului iframe

x.document.getElementsByTagName("body")[0].style.backgroundColor = "pink";

obiectul window: location

window.location
folosit pentru a determina URL-ul paginii curente și pentru a redirecționa browserul către o pagină nouă
window.location.href // adresa URL a documentului
window.location.hostname // numele de domeniu al gazdei web
window.location.pathname /* calea și numele fișierului
              paginii curente */
window.location.protocol /* protocolul folosit 
              http: sau https: */
window.location.hash // partea din URL care începe cu #
window.location.assign(url) // încarcă un nou document  

obiectul window: location

schimbarea locației
window.location.href="https://tinyurl.com/easter-bunny-history"

window.location="https://tinyurl.com/easter-bunny-history"

location="https://tinyurl.com/easter-bunny-history"

obiectul window: history

window.history
conține istoria browserului (adresele URL accesate de utilizator)
history.length // nr. de URL-uri din lista de istoric
history.back() /* încarcă adresa URL anterioară 
         din lista de istoric */
history.forward() /* încarcă următoarea adresă URL 
           din lista de istoric */
history.go(number/url) /* încarcă o adresă URL specificată 
             din lista de istoric */ 

obiectul window: screen

window.screen
conține informații despre ecranul utilizatorului
screen.availHeight // înălțimea ecranului (excluzând taskbarul)
screen.availWidth // lățimea ecranului (excluzând taskbarul)
screen.height // înălțimea totală a ecranului
screen.width // lățimea totală a ecranului
screen.colorDepth
screen.pixelDepth /* nr. de biți folosiți pentru 
          culoarea unui pixel */ 

obiectul window: open

window.open(URL, target, caracteristici)
 • deschide o nouă fereastră de browser
 • toți parametrii sunt opționali
 • dacă nu se specifică URL se va deschide o fereastră cu about-blank
window.open("https://tinyurl.com/water-ship-down", "_blank",
"toolbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,top=500,left=500,
width=400,height=400"); 

obiectul window: open

var myWindow=window.open();
myWindow.close();
închide fereastra deschisă cu metoda open()

           ,@;@,
    ,@;@;@;@;@;@/ )@;@;
   ,;@;@;@;@;@;@|_/@' e\
   (|@;@:@\@;@;@;@:@(  \    întrebări?
    '@;@;@|@;@;@;@;'`"--'
    '@;@;/;@;/;@;' 
     ) //  | ||
     \ \\  | ||
     \ \\ ) \\ 
      `"` `"`` 
      
freud